Ортопантомограф

Hyperion X7 е модерна апаратура за панорамни и цефалометрични рентгенови изследвания с една от най-ниските дози лъчение в образната диагностика и възможност за динамични трансверзални срезове.

Авангардната кинематика  се адаптира към морфологията на изследвания участък,държейки рентгеновия детектор на постоянно разстояние от средната линия на челюстната дъга по време на цялото изследване.Така се осигурява изображение с много високо качество.

Изключително късо време за експонация-минимум 4 секунди-до максимум 9,което намалява вероятността пациентът да се раздвижи по време на изследването.

Hyperion X7 притежава иновативна MRT технология ,която автоматичноопределя размерите и всички параметра на пациента,необходими да се осигури коректната доза лъчение.

С MTR  не е необходимо да се програмира времето за експонация,напрежение,данни  на пациента.

Hyperion прави всичко това,автоматично,така,че специалистът може да фокусира вниманието си върху това,което има най-важно значение-пациента.

При панорамните изображения  правилната позиция на пациента е от изключително значение. Hyperion X7 прави това автоматично с лазер.

Х 7-Цефаламетрична рентгенография

Сканирането е изключително бързо-3,4 секунди и позволява на пациента да остане неподвижен по време на изследването.

Автоматично се определя експонационната доза и позицията на пациента.

Образът се съхранява в компютър,може да се разпечата на плака или да се изпрати по електронен път.

40 Програми за всички радиографични изследвания

Тези 40 различни изследвания покриват всички възможни 2D изисквания,включително ортогоналните проекции и bite-wing еспонации фокусирани върху зъбните корони,както и задно-предна проекция на двете ТМС и многоъгълна ТМС проекция.Всяка една програма е със зададени радиографски данни базирани на определени радиографични траектории и така се постига пълна оптимизация на процеса.

12 панорамни изследвания

Стандартна панорамна и редуцирана за деца

Панорамна с разширен фокус в прдната област

Ортогонална проекция само на съзъбието с цел да се намали припокриването на короните

½ панорамна и ½ съзъбие-оптимизирани специални проекции

Фронтално съзъбие-специална проекция със широк фокус

4-сегментна bite-wing еспозиция насочена съм короните,за да се откриват апроксимални кариеси

10 цефалометрични изследвания

Латеро-латерална проекция,избираема дължина 18-30см

Латеро-латерална проекция за деца-намалена доза

Предно-задна или задно-предна проекция

Субментална рентгенография на черепа

Рентгенография на ръка

14 изследвания на ТМС/отворена или затворена уста/

Странична проекция на двете ТМС

Задно-предна проекция на двете ТМС

Странична проекция под 3 различни ъгъла на една ТМС

Задно-предна проекция под 3 различни ъгъла на една ТМС

3 изследвания на максиларни синуси

Фронтален или страничен изглед на ляв и десен синус

1 DTS

Динамични трансверзални срезове- изборът на зона на интерес се прави върху стандартна ортопантомограма.Програмата оформя 3D прозорец с размери 4/4/10см